ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 3 Betaling
Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
Artikel 5 Prijzen
Artikel 6 Prijsindexering
Artikel 7 Informatieverstrekking door opdrachtgever
Artikel 8 Intrekking opdracht
Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 10 Contractduur opdracht
Artikel 11 Wijziging van de overeenkomst
Artikel 12 Overmacht
Artikel 13 Verrekening
Artikel 14 Opschorting
Artikel 15 Overdracht van rechten
Artikel 16 Verval van de vordering
Artikel 17 Verzekering
Artikel 18 Aansprakelijkheid schade
Artikel 19 Aansprakelijkheid opdrachtgever
Artikel 20 Vrijwaring
Artikel 21 Klachtplicht
Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht
Artikel 23 Intellectueel eigendom